سایت علمی فرهنگی دره صوف
54 بازدید
محل ارائه: شخصی
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1390
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیر
زبان : فارسی
این سایت در راستای شناساندن ولسوالی دره صوف به جهانیان است. دره صوف یکی از شهر های آستان سمنگان واقع در کشور افغانستان است. این شهر به دوبخش دره صوف بالا وپائین تقسیم می شود که دره صوف بالا عمدتا شیعه نشین است. شهر دره صوف یکی از شهر های حماسه ساز افغانسان است که همواره همچون مدال درخشان بر سینه این سر زمین در خشیده است. دره صوف اولین شهری است که بر علیه متجاوزین شوروی وارتش سرخ دست به قیام ومبارزه زد و فریاد آزادی خواهی شیردلان شجاعش تمام افغانستان را فرا گرفت در زمان حمله طالبان نیز دره صوف دوشادوش پنچیر بر علیه دژ خیمان طالب ایستادگی کرد وتا آخر سر تسلیم فرود نیاورد دره صوف مهد شهیدان وحماسه سازان بسیار ی است که تماما گمنام باقی ماند است این سایت در رستای معرفی این سرداران شهید گمنام ومردمان خون گرم آن ایجاد شده است.