انقلاب یا بیداری اسلامی در دوران معاصر
48 بازدید
محل نشر: زمزم معارف
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در شکل گیری یک طغیان انقلابی می توان عوامل ذیل را موثر دانست: ۱. با اوج گیری قدرت وثروت قشرحاکم وپدیدآمدن نظام طبقاتی، هم چنین اعمال حاکمیت سلیقه ای ومستبدانه در باره عقاید، آداب ورسوم اکثریت افراد جامعه ، تدریجا شکاف عمیقی بین اقشار عظیمی ازملت ودولت پدید می آید؛ ۲. این شکاف به مروز زمان بر اثر تبعیض وبیعدالتی های سیستم حکومتی عمیق ترشده وموجبات نارضایتی عمومی را فراهم میکند؛ ۳. هنگامی که این اعتراضات همه گیر شود وضعیت اجتماعی به سرحد انفجار میرسد.؛ ۴. انفجار وضعیت اجتماعی برعلیه قشر حاکم، همان انقلاب است . پس انقلابها معلول تبعیض وبیعدالتی قدرت حاکم است.